Regulamin Klastra

REGULAMIN KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH POLSKI WSCHODNIEJ
 
Wschodni Klaster Informatyczny został powołany przez przedsiębiorców związanych z branżą IT mających swoje siedziby na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego. Jako związek firm i organizacji nie posiada on osobowości prawnej. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem może zostać każda firma branży informatycznej zarejestrowana i działająca na terenie województw:
 • podlaskiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • lubelskiego,
 • świętokrzyskiego,
 • podkarpackiego.
Zasady przystępowania do klastra i występowania z klastra zawarto w niniejszym regulaminie.
 
§1 Informacje ogólne
 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  - Klastrze – należy przez to rozumieć Wschodni Klaster Informatyczny,
  - Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka z siedzibą w Rzeszowie, KRS0000258660,
  - Uczestniku – należy przez to rozumieć członka Wschodniego Klastra Informatycznego.
2.      Pełna nazwa Klastra brzmi: Wschodni Klaster Informatyczny.
3.      Oficjalna witryna Klastra to: http://klasterit.q.test.ideo.pl/
4.      Klaster został powołany na zebraniu założycielskim w dniu 17 grudnia 2010 r
 
 
§2 Cel działalności
 1. Klaster został powołany aby wspierać rozwój przedsiębiorstw w szczególności poprzez:
 • Pomoc w zwiększaniu konkurencyjności, w szczególności przez innowacyjność,
 • Umożliwienie uczestnikom nawiązywania wspólnych relacji prowadzących do współpracy,
 • Realizację wspólnych projektów biznesowych,
 • Nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami biznesowymi, klastrami, przedsiębiorcami, oraz jednostkami naukowymi,
 • Pozyskiwanie inwestycji zagranicznych,
 • Wykorzystanie zasobów jednostek naukowych w biznesie,
 • Prowadzenie badań, analiz i opracowań,
 • Wspólne pozyskiwanie dotacji,
 • Wspólne pozyskiwanie kapitału,
 • Inicjowanie współpracy z władzami,
 • Stwarzanie przestrzeni do rozwoju nowych innowacyjnych przedsiębiorstw,
 • Wspólny udział w przetargach,
 • Budowę marki, ułatwiając funkcjonowanie uczestników klastra na rynku,
 • Wszelkie inne inicjatywy mające na celu rozwój klastra i jego członków.

 

§3 Struktura klastra

 1. Koordynatorem Klastra jest Stowarzyszenie "Informatyka Podkarpacka".
 2. Koordynator utrzymuje struktury niezbędne do koordynowania klastra.
 3. Do zadań koordynatora klastra należy:
  a) informowanie uczestników Klastra o bieżących działaniach podejmowanych w ramach Klastra za pośrednictwem witryny internetowej www.klasterit.pl, newslettera, lub korespondencji e-mail,
  b) reprezentowanie Klastra w projektach realizowanych przez klaster w szczególności związanych z projektami unijnymi,
  c) reprezentacja środowiska informatycznego wobec władz,
  d) identyfikacja możliwości rozwoju i pojawiających się problemów,
  e) nawiązywanie współpracy z ośrodkami naukowymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami otoczenia biznesu,
  f) opracowanie zasad organizacji klastra i współdziałania przedsiębiorstw w jego obszarze,
  g) opracowanie mechanizmów wymiany informacji niezbędnej przy współdziałaniu przedsiębiorstw,
  h) wypracowanie mechanizmów gromadzenia i propagowania wiedzy ułatwiającej współdziałanie przedsiębiorstw,
  i) wypracowanie zasad i narzędzi ułatwiających integrację wokół wspólnych działań biznesowych (tworzenie wspólnych produktów),
  j) propagowanie współdziałania w obrębie klastra wśród lokalnych przedsiębiorstw,
  k) propagowanie integracji wokół wspólnych działań biznesowych (tworzenie wspólnych produktów),
  l) wdrożenie mechanizmów wymiany informacji i gromadzenia wiedzy o których mowa w punktach g), h), oraz i),
  m) przyjmowanie i usuwanie członków klastra,
  n) działania promocyjne na rzecz uczestników klastra;
 4. Koordynator klastra może prowadzić na rzecz uczestników działania wspierające ich współpracę oraz związane z pozyskiwaniem źródeł finansowania.
 5.  Klaster dopuszcza możliwość wydzielenia podklastrów regionalnych. Podklaster regionalny działa w obrębie jednego województwa. Ma on swojego koordynatora regionalnego, który przejmuje część zadań Koordynatora klastra.
 6. Zadania koordynatora regionalnego oraz zasady jego współpracy z Koordynatorem klastra definiuje akt założycielski (porozumienie) podklastra regionalnego, który równocześnie powołuje koordynatora regionalnego.
 7. Przedsiębiorstwa uczestniczące we wspólnych przedsięwzięciach, oraz współpracujące z nimi w ramach tych działań instytucje mogą tworzyć nieformalne klastry produktowe. Klastry takie są partnerem dla Klastra i mogą liczyć na ich wsparcie w zakresie:
 • dostępu do wiedzy i narzędzi ułatwiających integrację wokół wspólnych działań biznesowych,
 • ułatwienie kontaktów niezbędnych do uzyskania potrzebnych kompetencji,
 • wsparcie marketingowe,
 • uwzględnienie w pracach klastra pojawiających się potrzeb i problemów związanych ze współdziałaniem w obrębie klastra produktowego
 • inne formy wsparcia, jeśli koordynator klastra uzna, że są one sensowne z punktu widzenia rozwoju całego klastra
Akceptując niniejszy regulamin członek klastra udziela koordynatorowi pełnomocnictwa w relacjach z podmiotami trzecimi, w szczególności z zakresie wskazanym w § 3 ust. 3b i c Regulaminu.
 
 
§4 Podejmowanie decyzji
 1. Koordynator klastra jest zobowiązany do stworzenia mechanizmów wymiany informacji umożliwiających uzyskanie wpływu na podejmowane decyzje przez uczestników klastra.
 2. Mechanizmy o których mowa powinny umożliwić:
  a) dostęp do informacji o rozważanych decyzjach,
  b) wyrażanie własnej opinii na ten temat,
  c) głosowanie lub wyrażanie sprzeciwu w poddanych pod głosowanie kwestiach
 3. Decyzje dotyczące funkcjonowania klastra są podejmowane przez koordynatora klastra, który może je poddać pod głosowanie. W kwestiach nakładających na uczestników klastra dodatkowe obowiązki (poza przewidzianymi regulaminem) obowiązuje zasada konsensusu.

 

§5 Zebranie uczestników i Rada Klastra 

 1. Koordynator klastra zwołuje Zebranie uczestników z własnej inicjatywy lub na wniosek znaczącej części uczestników.
 2. Zebranie Uczestników może podejmować decyzje o których mowa w par. 4 pkt 3 poprzez głosowanie.
 3. Zebranie Uczestników powołuje zwykłą większością głosów Radę klastra. Do podjęcia decyzji o powołaniu lub zmianie Rady klastra wymagana jest obecność przedstawicieli 50 % uczestników Klastra.
 4. Koordynator ma prawo wyznaczenia w składzie Rady jednego przedstawiciela.
 5. Rada klastra jest organem doradczym dla koordynatora klastra. Składa się ona z minimum trzech członków. Jej kadencja trwa od Zebrania Uczestników na którym zostaje powołana, do kolejnego Zebrania Uczestników.
 
§6 Członkostwo w klastrze
 1. Uczestnikiem klastra może być każdy podmiot gospodarczy lub inna jednostka związana z branżą IT, po spełnieniu wymogów określonych w pkt 2 niniejszego paragrafu.
 2. Aby zostać uczestnikiem Klastra należy:
  - Złożyć wypełnioną Deklarację Członkowską,
  - Zaakceptować Regulamin Klastra,
  - Zaakceptować Kodeks Etyczny Klastra,
  - Uzyskać akceptację Koordynatora Klastra.
 3. Zasady uczestnictwa w klastrze produktowym, o którym mowa w par 3 pkt  7 ustala jego koordynator, który musi być członkiem Wschodniego Klastra Informatycznego.
 4. Uczestnik może zostać usunięty z klastra przez koordynatora z powodu:
 • nie płacenia składek,
 • rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu lub Kodeksu Etycznego,
 • złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w klastrze.
 
§7 Prawa i obowiązki uczestnika Klastra
 1.  Wszyscy Uczestnicy Klastra mają obowiązek:
 • Przestrzegać Regulaminu Klastra,
 • Przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Klastra,
 • Dochować poufności w zakresie tajemnic handlowych i informacji niejawnych uzyskanych dzięki uczestnictwu w klastrze,
 • Uczestniczyć w organizowanych spotkaniach,
 • Przestrzegać ustaleń podjętych na wspólnych spotkaniach,
 • Promować klaster i podejmowane przez niego działania i inicjatywy
 1. Wszyscy Uczestnicy Klastra mają prawo:
 • Samodzielnie organizować grupy robocze i projekty z innymi uczestnikami,
 • Wykorzystywać logo i nazwę Klastra na swoich materiałach promocyjnych,
 • Mieć dostęp do wszystkich informacji skierowanych do wszystkich uczestników Klastra,
 • Do promocji na stronach Klastra;
 • Dostępu do baz informacji przygotowywanych dla uczestników klastra;
 • Korzystania na ogólnych warunkach ze służb pracujących na rzecz klastra;
 • Uczestniczenia we wspólnych przedsięwzięciach marketingowych;
 • Brania udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących całego klastra;
 • Uczestniczenia w innych inicjatywach klastra
 
§8 Finansowanie Klastra
 
 1. Klaster nie został powołany w celu osiągania zysku,
 2. Działalność operacyjna Klastra jest finansowana przez jego uczestników, środków przez niego wypracowanych oraz ze środków dofinansowania pozyskiwanych z innych źródeł.
 3. Uczestnicy finansują klaster poprzez:
a) Obowiązkowe składki wpłacane na rzecz Stowarzyszenia wg stawek:
 

Wielkość firmy

Składka roczna (PLN)

mikroprzedsiębiorstwo     (poniżej 10 zatrudnionych)

100,00

pozostałe firmy

300,00

b) Prowadzenie nieodpłatnych świadczeń na rzecz Klastra
 
§9 Postanowienia końcowe
 
 1. Organem uprawnionym do dokonywania zmian w regulaminie jest Koordynator Klastra.
 2. Akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika nie oznacza zobowiązań finansowych za wyjątkiem składek określonych w § 8 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Konto bankowe dla wpłat składek :   25 9162 0000 2001 0012 3767 0001  Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka ul.Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów